Intensive Pranayama

https://www.facebook.com/events/255487855147059/?ti=as คลาสปราณายามะแบบฝึกจริงให้ได้ผลจริง ไม่ใช่แค่เรียนรู้ พลังปราณไม่ใช่แค่แนวความคิด หรือความเชื่อ การฝึกปราณของโยคีมีควบคู่กับการฝึกอาสนะมาโดยตลอด ในการฝึกปราณตามตำราโยคะสูตรระบุไว้เลยว่าต้องฝึกกับครูเพราะผลจากการฝึกมีพลังมากกว่าและส่งผลยาวนานกว่าการฝึกอาสนะเพียงอย่างเดียว จึงเกิดคลาส Intensive Pranayama ขึ้น ในคลาสนี้ ไม่ใช่แค่เรียนรู้ แต่เราจะฝึกจริงโดย ครูแอ๊มประมวณหลักสูตรจากการคลาสครูโยคะ ศิวะนันทะ, แอดวานซ์โยคะ (ซึ่งฝึกปราณขั้นสูง 1 ชั่วโมงทุกวันตลอด 1 เดือน) และคลาสปราณเข้มข้น(คือฝึกปราณเป็นเวลา 3-4 ชม. วันละ 2 รอบ) จากนั้น นำฝึกจริงสอนจริงมาตลอด 6 ปี

อบรมครูโยคะโดยศิวะนันทะ เวทานตะ สากล (TTC 200 hrs.) 30 กันยายน – 28 ตุลาคม 2561

อบรมครูโยคะ (TTC 200 ชม.) โดยองค์กรศิวะนันทะโยคะ เวทานตะสากล #หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ซึ่งสอนต่อเนื่องกันมากว่า 50 ปี จบแล้วท่านจะได้รับประกาศนียบัตร ที่ #ได้รับการรับรองจาก Yoga Alliance (RYS200) *รู้จักทีม #ครูผู้สอนระดับตำนาน ครูพลาหลาด /ผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่ที่แคนาดา ครูอาวุโสที่ #สอนครูโยคะมากว่า 30 ปี และเป็น #ศิษย์ผู้สืบทอดตรงจากสวามีวิษณุเทวานันทะผู้ก่อตั้งสถาบันศิวะนันทะเวทานตะสากล ครูวีเจย์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เดลลี #ศูนย์โยคะที่มีผู้เข้าเรียนเต็มตลอดปี ครูซันดีพ ผู้อำนวยการอาศรมฯ กูร์ดู และทีมครูอาวุโสอีกหลายท่านจากอินเดีย ญี่ปุ่น ยุโรปและไทย ในการเรียนนั้นสำหรับคนไทยไม่ต้องกลัวเรื่องภาษา เรามี #ครูโยคะผู้เชี่ยวชาญการแปลภาษาไทยให้ถูกต้อง  ช่วยงานแปล TTC มาตลอด 7 ปี ซึ่งนอกจากการฝึกโยคะอาสนะ ฝึกลมปราณ และสมาธิแล้ว ท่านจะได้เรียนรู้หลักปรัชญาในคัมภีร์พระเวท (เวทานตะ) ภควัตคีตา อนาโตมี อายุรเวช และการสวดมันตรา #เปิดประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแบบโยคี ในสภาพแวดล้อมแบบอาศรม […]