Yoga Chitta Vritti Nirodha

โยคะเป็นเครื่องดับการปรุงแต่งของจิต

I teach Hatha Yoga in Sivananda Yoga Tradition. Begin with Pranayama practice, Sun Salutation, 12 basic asanas and final relaxation.

หฐโยคะในแบบแผนของโยคะศิวะนันทะ จากอาศรมศิวะนันทะเวทานตะ อินเดีย เริ่มด้วยการฝึกปราณายามะ สุริยนมัสการ ท่าพื้นฐาน 12 ท่า และจบด้วยการผ่อนคลายท้ายสุด

เป็นการฝึกเพื่อความยืดหยุุ่น และแข็งแรง เพิ่มพลังชีพ ช่วยบำบัดร่างกาย และจิตใจสงบผ่อนคลาย

คลาสเสริมอื่นๆ ที่ได้ฝึกและเรียนมาจากอาศรมศิวะนันทะคือ อายุรเวช คลาสโยคะขั้นสูง ปราณายามะขั้นสูง โยคะสำหรับผู้ตั้งครรภ์ โยคะสำหรับผู้สูงวัย โยคะสำหรับเด็ก โยคะสำหรับผู้มีปัญหากระดูกสันหลังคด หรือภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ผู้ใดต้องการฝึกสามารถนัดเรียนไพรเวทได้ตามเวลาที่ท่านสะดวกค่ะ

Pranayama ปราณายามะ

อนุโลมาวิโลมา (การหายใจสลับจมูก)หรือนาฎีโชตนา (การชำระช่องทางเดินพลังปราณ

สวามีศิวะนันทะสอนว่า ให้เราฝึกปราณควบคู่กับการฝึกอาสนะเลย โดยไม่ต้องรอให้เราฝึกอาสนะจนเก่งก่อน เพราะการฝึกปราณช่วยเสริมให้การฝึกโยคะเราดีขึ้น มั่นคงขึ้น ทำอาสนะได้ดีขึ้น

จากหนังสือ Science of Prananayama โดยสวามีศิวะนันทะ

%d bloggers like this: