การเดินทางของจิตวิญญาณ Spiritual Journey

คัมภีร์ภควัทคีตา
โยคะคือการเดินทางของอาตมัน (จิตวิญญาณ)
ผ่านร่างนี้(อาตมัน)
สู่พรหมัน (จิตแห่งจักรวาลหรือความจริงอันสูงสุด)

Yoga is the journey of the self,
through the self,
to the Self.
– The Bhagavad Gita –

เราทำนุบำรุงร่างนี้
เพื่อใช้ร่างนี้ในการบำเพ็ญเพียร ฝึกโยคะ หมั่นทำความดี คิดดี
เพื่อจุดหมายอันสูงสุดคือการหลุดพ้น
#internationalyogaday
#sivanandayoga
#ปรัชญาโยคะศาลา
#โยคะเชียงราย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: